overzicht

Info voor kotbazen

 • Modelhuurovereenkomst Kotwest

 • Algemene voorwaarden Kotwest

 • Reglementen en verordeningen

 • Studentenkamers te huur aanbieden?

 • Problemen tijdens het verhuren

De huurovereenkomst

Wij raden enkel een schriftelijke huurovereenkomst aan.
Daarom heeft Kotwest ook een modelhuurovereenkomst.

Deze kan je hier downloaden.

Let op: inhoudelijke wijzigingen mogen niet aangebracht worden aan de huurovereenkomst zonder schriftelijke toestemming van Kotwest.
Een contract maak je best op in 4 exemplaren: één exemplaar voor de huurder, één voor de verhuurder, één voor de hogeschool (kotwest) en één voor de registratie.
Gebruik je als verhuurder onze modelhuurovereenkomst dan kan je gratis info, advies en bemiddeling genieten van onze diensten mochten er zich problemen voordoen.
Wenst u een andere huurovereenkomst te gebruiken dan moet u deze voor gebruik laten nalezen door Kotwest, evenals uw huisreglement!

Algemene voorwaarden Kotwest

Kotwest de samenwerking tussen VIVES, HOWEST & KULAK. De website waar studenten hun kot vinden in West-Vlaanderen. De bedoeling is om kotbazen en studenten samen te brengen. Studenten kunnen op deze manier vlot een tof kot vinden en kotbazen krijgen van ons gratis reclame.
Binnen dat kader vinden we het dan ook belangrijk om een aantal voorwaarden uit de doeken te doen...

Kwaliteit studentenkamer

 • Beschikken over een uitbatingsvergunning (politieverordening of conformiteitsattest) die niet ouder is dan 10 jaar. Indien een nieuwe politieverordening van kracht is, dan moeten de kamers voldoen aan de nieuwe regelgeving binnen het jaar van de toepassing ervan.

 • Rookmelders verplicht!

 • Afgekeurde studentenkamers of kamers die na 1 jaar na controle (met adviesmaatregelen) nog altijd geen uitbatingsvergunning hebben worden geschrapt.

 • Uitbatingsvergunning altijd uit eigen beweging voorleggen aan Kotwest.

Huurovereenkomsten

 • Modelhuurovereenkomst Kotwest:
  • Geen inhoudelijke wijzigingen aanbrengen zonder schriftelijke toestemming van Kotwest.
  • De invulversie kan gratis verkregen worden bij Kotwest en is te downloaden via de website.
  • Bij gebruik van de modelhuurovereenkomst kan de verhuurder gratis gebruik maken van informatie, advies en bemiddeling bij vragen en problemen. Gelieve u als verhuurder te richten tot de STUVO van de hogeschool waar de student studeert. Zie contactgegevens.
 • Niet-modelhuurovereenkomsten:
  • De huurovereenkomst moet ter goedkeuring (vóór het eerste gebruik) voorgelegd worden aan Kotwest.
  • We behouden ons het recht om huurovereenkomsten gedeeltelijk of volledig te weigeren.
  • Er kan geen beroep gedaan worden op Kotwest voor informatie, advies en bemiddeling.
  • Welke clausules worden steeds geweigerd:
   • Clausules waarin verwijlinstresten worden aangerekend
   • Clausules met mondelinge verlenging van de huurovereenkomst
   • Opzegclausules einde overeenkomst met opzegtermijnen
   • Bedrag van de huurwaarborg bedraagt meer dan 2 maanden huur
   • Alle huurovereenkomsten worden in viervoud opgemaakt: één exemplaar voor de student, één voor de verhuurder, één voor Kotwest en één voor de registratie. Zie contactgegevens.
   • Registratie van alle ondertekende huurovereenkomsten is verplicht.

Website Kotwest

 • Ingevulde gegevens moeten correct en up to date zijn.
 • Verhuring onmiddellijk aanpassen na ondertekening van de huurovereenkomst.
 • Kotwest doet regelmatig steekproeven en vergelijkt de info op Kotwest met de info in de huurovereenkomsten.

Klachten/problemen

 • Studentvriendelijkheid kan enkel op basis van ervaring beoordeeld worden. Een nieuwe verhuurder geven we het voordeel van de twijfel. Verhuurders waarover regelmatig terechte klachten komen i.v.m. bv. studentonvriendelijkheid, regelmatig ongeoorloofd inhouden van waarborgen, niet correcte eindafrekeningen, herstellingen die niet of niet tijdig worden uitgevoerd, schenden van de privacy, … worden uit Kotwest geweerd.
 • De verhuurders krijgen steeds een uitnodiging tot een gesprek en krijgen (afhankelijk van de ernst van het dossier) een tweede kans. Indien nadien eenzelfde gegronde klacht wordt ingediend, wordt de verhuurder schriftelijk meegedeeld dat hij niet langer op de samenwerking van Kotwest kan rekenen en wordt zijn aanbod niet meer opgenomen op Kotwest.

Agences, immokantoren, rentmeesters, syndicus, ...

 • Aanduiden gebruik op fiche Kotwest.
 • Alle kosten die aangerekend worden aan de student vermelden op de fiche van Kotwest (bv. plaatsbeschrijving, administratieve kosten, …)

Contactgegevens Kotwest partners:

Reglementen en verordeningen

Vooraleer u zich kan aanmelden bij Kotwest kunt u zich best informeren over de geldende reglementen en politieverordeningen die van toepassing zijn in de stad of gemeente waar u studentenkamers wil realiseren/verhuren.
Wij verwijzen naar de link Steden op deze website waar u per studentenstad de geldende reglementen zal vinden.
Let wel: Kotwest behoudt zich het recht om studentenkamers die niet goedgekeurd worden door de Stadsdiensten te verwijderen uit haar bestand. Kan u op een later tijdstip aantonen toch te voldoen aan de reglementen dan kunnen wij u uiteraard terug opnemen.

Uw kamers te huur aanbieden

Hebt u studentenkamers - of studio’s te huur in Brugge, Oostende, Kortrijk, Tielt, Torhout of Roeselare?
Wij maken graag met u kennis en informeren u graag over de werking van Kotwest in een persoonlijk gesprek.
Wilt u informatie over het verhuren van studentenkamers?
Kotwest helpt u graag uw studentenkamers bekend te maken en u op weg te helpen in het verhuren van uw kamers. Wij kunnen u informatie geven over gangbare huurpijzen, huurtermijnen, de beste ligging t.o.v. de hogeschool, ons modelcontract, huisreglementen, plaatsbeschrijvingen, ...
Wij brengen u ook op de hoogte van de voorafgaande stappen die u moet ondernemen vooraleer uw kamers opgenomen kunnen worden in ons bestand. Wij kunnen u dus ook doorverwijzen naar de betreffende stadsdiensten voor het aanvragen van vergunningen en comformiteitsattesten.

Problemen tijdens het verhuren

Tijdens het verhuren kan het voorkomen dat er zich problemen voordoen. Bv. een student zorgt voor overlast, niet-betaling van de huur, opzeg zonder geldige reden, ...
Werkt u als kotbaas met onze modelhuurovereenkomst dan kan u gratis beroep doen op onze informatie-, advies- en bemiddelingsfunctie.